จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562 เวลา 09.30 น. นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี
คณะกรรมการ/คณะที่ปรึกษา/สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ข้าราชการ จิตอาสา และประชาชน ร่วมพิธีเปิดงานวันผู้บริจาคโลหิตโลก 2562 (World
Blood Donor Day 2019) ณ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมี นายผดุงศักดิ์ หาญปรีชาสวัสดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี
เป็นประธานในพิธี

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี