จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล " เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี
3 มิถุนายน 2562 " และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องพยาบาล
โรงเรียนสุราษฎร์พิทยา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 69 ราย ได้รับโลหิต จำนวน 45 ยูนิต (คิดเป็น 15,750 ซีซี)
ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 24 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 21 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 15 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี