จังหวัดศรีสะเกษ

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป นางชุติพร วิจิตร์แสงศรี นายกเหล่ากาชาดจังหวัดศรีสะเกษ ได้มอบหมายให้
นางศิริพร ไพบูลย์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดฯ พร้อมด้วยกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดฯ ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
ร่วมกับโรงพยาบาลศรีสะเกษ ณ หอประชุมอำเภอยางชุมน้อย โดยมีนายสุพร ธีรโรจน์ชาลี นายอำเภอยางชุมน้อย ได้ประชาสัมพันธ์เชิญชวน
ส่วนราชการ ตำรวจ ทหาร นักเรียน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนประชาชนในพื้นที่  ร่วมบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้
1.ผู้บริจาคโลหิตจำนวน 148 ราย คิดเป็นปริมาณโลหิตจำนวน 148 ยูนิต
2.ผู้บริจาคดวงตา 9 ราย และอวัยวะ 9 ราย

จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ
จังหวัดศรีสะเกษ