จังหวัดอุทัยธานี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 9.00 น. - 12.00 น. เหล่ากาชาดจังหวัดอุทัยธานี กิ่งกาชาดอำเภอห้วยคต ร่วมกับศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ
สภากาชาดไทย ภาค 8 จังหวัดนครสวรรค์ โรงพยาบาลอุทัยธานี และสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี ร่วมบูรณาการจัดกิจกรรม โครงการจัดหน่วยแพทย์
เคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิต เพื่อเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ครั้งที่ 1/2562 ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอห้วยคต
โดยมีเป้าหมายการจัดกิจกรรม จำนวน 4 ครั้ง ระหว่างวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ถึงวันที่ 4 พฤษภาคม 2563 ภายในโครงการจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่
ประกอบด้วย แพทย์แผนไทย แพทย์คัดกรองสุขภาพจิต แพทย์ทันตกรรมฟัน แพทย์ตรวจดวงตา แพทย์เวชกรรมสังคม หน่วยรับบริจาคดวงตา อวัยวะ
และหน่วยรับบริจาคโลหิต โดย ร้อยโท ทศพล ไชยโกมินทร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดอุทัยธานี เป็นประธานเปิดโครงการ ฯ ผลการปฏิบัติงาน ได้รับโลหิต
จำนวน 121 ยูนนิต คิดเป็นปริมาณ 48,400 ซี.ซี. และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาจำนวน 10 ราย อวัยวะจำนวน 17 ราย

จังหวัดอุทัยธานี
จังหวัดอุทัยธานี