จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันอังคารที่ 11 มิถุนายน 2562 เวลา 08.30-10.30 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์สุมาลี ใจยสิทธิ์ รองนายกเหล่ากาชาด นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาด พร้อมด้วยคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์
ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอห้วยผึ้ง เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมี
ผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 150 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 60,000 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย /อวัยวะ จำนวน 3 ราย
เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ชาวอำเภอห้วยผึ้ง เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้
ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์