จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด อำเภอเมืองปราจีนบุรี
นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้กรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี
ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต
จำนวน 47 ราย ได้โลหิตจำนวน 36 ราย/ยูนิต คิดเป็น 16,200 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือ
จากผู้บริหาร เจ้าหน้าที่และพนักงาน บริษัทฟูจิคุระ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ขอขอบพระคุณ
มา ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี