จังหวัดลพบุรี

เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2562 เวลา 09:00 น นางจุรีพร โพธิ์ปภาพันธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี พร้อมคณะกรรมการ คณะที่ปรึกษา
และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดลพบุรี ร่วมโครงการจัดหน่วยเคลื่อนที่และรับบริจาคโลหิตเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธี
บรมราชาภิเษก ณ แหล่งสมาคมหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ อําเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี โดยมี นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการ
จังหวัดลพบุรี เป็นประธาน

จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี
จังหวัดลพบุรี