จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ในโครงการ "พสกนิกรชาวไทย ทำความดีบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคล พระราชพิธี
บรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562" และเพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ
ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 3 สำนักงานตำรวจภูธรจังหวัดสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี มีผู้มาลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 231 ราย
ได้รับโลหิต จำนวน 185 ยูนิต (คิดเป็น 64,750 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 46 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 26 ราย
และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 27 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี