จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงพยาบาลสวนสราญรมย์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องประชุม โรงพยาบาล
สวนสราญรมย์ อำเภอพุนพิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 34 ยูนิต  (คิดเป็น 11,900 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 15 ราย มีผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 4 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี