จังหวัดอ่างทอง

เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 เวลา 09.00 น.นางศิริวรรณ ประสงค์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอ่างทอง พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาด
จังหวัดอ่างทอง นายไพบูลย์ ศุภบุญ นายอำเภอโพธิ์ทอง ออกหน่วยร้บบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จ.ลพบุรี ณ หอประชุม
อำเภอโพธิ์ทอง อ.โพธิ์ทอง จ.อ่างทอง มีผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 207 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 173 ยูนิต และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย
อวัยวะ จำนวน 1 ราย บริจาคร่่างกาย จำนวน 4 ราย

จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง
จังหวัดอ่างทอง