จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๓๐ น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี พร้อมนางพรศรี ตรงศิริ
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิต
แห่งชาติที่ ๒ จังหวัดลพบุรี และโรงพยาบาลสระบุรี เนื่องในวันท้องถิ่นไทย ณ หอประชุมศูนย์ราชการจังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน ๑๓๖ ราย ได้โลหิต จำนวน ๕๔,๔๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาคอวัยวะ จำนวน ๙ ราย และดวงตา จำนวน ๑๑ ราย

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี