กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อวันที่ 7 มีนาคม 2562 เวลา ๐๙.๐๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร มอบหมายให้คณะกรรมการกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ ออกหน่วย
รับบริจาคโลหิตดวงตา/อวัยวะ ร่วมกับ รพร.ท่าบ่อ รพสต.นาข่า ณ อบต.นาข่า มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน  ๒๔  ราย ได้โลหิต  จำนวน ๙๖,๐๐๐ ซีซี

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ