กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ

เมื่อ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา ๐๘.๓๐ น. นายศรัณย์ศักด์ ศรีเครือเนตร นายกกิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ พร้อมด้วยคณะกรรมการกิ่งกาชาด
อำเภอท่าบ่อร่วมกับโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชท่าบ่อ ออกหน่วย รับบริจาคโลหิต/อวัยวะ/ดวงตา ที่ โรงเรียนท่าบ่อ ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ
จังหวัดหนองคาย มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน ๙๘ ราย ได้โลหิตจำนวน ๓๙,๒๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา ๖๔ ราย บริจาคอวัยวะ ๖๔ ราย

กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ
กิ่งกาชาดอำเภอท่าบ่อ