จังหวัดนราธิวาส

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ น. นาวาตรีหญิงโนสมา หลีเส็น นายกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส พร้อมด้วยหัวหน้าชุด
รับบริจาคโลหิต ชุดที่ ๒ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดนราธิวาส ร่วมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ในโครงการ “ จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ
๑ คนให้ ๓ คนรับ” ณ คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ มีผู้บริจาคโลหิต ๖๘ ราย = ๓๐,๖๐๐ ซีซี ดวงตา ๒ ราย และอวัยวะ ๑ ราย

จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส
จังหวัดนราธิวาส