จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมืองสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี ณ บริษัท กระเบื้องหลังคาตราเพชร จำกัด (มหาชน)
อำเภอเมืองสระบุรี จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน ๓๔ ราย ได้โลหิต จำนวน ๑๓,๖๐๐ ซีซี

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี