จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวัันอังคารที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 75 ราย ได้โลหิตจำนวน 50 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 22,500 ซีซี มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 5 ราย และอวัยวะ 5 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บริหาร พนักงาน ในสังกัดเป็นอย่างดี
เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี