จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐-๑๔.๐๐น. นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี/ประธานแม่บ้านมหาดไทย
จังหวัดสระบุรี มอบหมายให้กรรมการและสมาชิกกาชาดอำเภอหนองแค ออกรับบริจาคโลหิตร่วมกับ ภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่๒ลพบุรีสภากาชาดไทย
ออกรับบริจาคโลหิต ณ เขตประกอบการอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ สระบุรี โดยมีผู้สนใจเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวน ๘๒ ราย รวมได้รับโลหิต
จำนวน ๓๒,๘๐๐ ซีซี.

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี