จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นาง วรสุดา รัตนสุคนธ์นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
อำเภอแก่งคอยและจิตอาสากาชาด อำเภอแก่งคอย ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ ๒ ณ บริษัท ปูนซิเมนต์นครหลวง จำกัด
(มหาชน) โดยมีผู้มาบริจาคโลหิต ๙๑ ราย ได้โลหิต จำนวน ๓๖,๐๐๐ ซีซี

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี