จังหวัดสระบุรี

เมื่อวันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๒ นางวรสุดา รัตนสุคนธ์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสระบุรี มอบหมายคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดสระบุรี ประจำอำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี ออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับโรงพยาบาลสระบุรี อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี กรมทหารม้าที่ ๔
รักษาพระองค์อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี โดยมีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 67 ราย ได้โลหิต จำนวน ๒๖,๘๐๐ ซีซี มีผู้แสดงความจำนงค์บริจาค อวัยวะ
จำนวน ๔ ราย และดวงตา จำนวน 3 ราย

จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี
จังหวัดสระบุรี