จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 1 เดือนกุมภาพัน์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00–12.00 น. นางชุลีพร เตรัตน์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี  มอบหมายให้
คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ประชาชนทั่วไป ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2
จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 29 ราย ได้โลหิตทั้งสิ้น 22 ราย ณ หอประชุมอำเภอค่ายบางระจัน อำเภอค่ายบางระจัน
จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี