จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 09.00 น. ณ โรงเรียนขามแก่นนคร อำเภอเมืองจังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น ที่ปรึกษาคณะกรรมการ
กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางเกศินี จึงทรัสทรัพย์, นางประสงค์ พวกพระลับ, นางทัศนีย์ สร้างการนอก, นางอารีวรรณ อุ่นเจริญ ร่วมกับ
ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ โรงเรียนขามแก่นนคร ปรากฎว่า มีผูบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 206 ได้โลหิต จำนวน 88,100 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 136 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 109 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 96 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น