จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันเสาร์ที่ 2 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09:00 - 12:00 น. นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา
กรรมการ/สมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า สุราษฎร์ธานีและบริษัท
อินเตอร์รับเบอร์ จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาล
ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ ณ ห้องทับทิม 2 โรงแรมไดมอนด์พลาซ่า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 35 ยูนิต
(คิดเป็น 12,250 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 1 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี