จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมอำเภอแวงน้อย อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล
ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น
ที่ปรึกษาคณะกรรมการ กรรมการ สมาชิกเหล่ากาชาด ประกอบด้วย นางเอมอร ตาตินิจ, นางเกศินี จึงทรัสทรัพย์ ร่วมกับศูนย์คลังเลือดกลาง
โรงพยาบาลขอนแก่น ออกหน่วยเพื่อขอรับบริจาคโลหิตเคลื่อนที่ ณ อำเภอแวงน้อย ปรากฎว่า มีผูบริจาคโลหิต ดวงตา และอวัยวะ ดังนี้
1. ผู้บริจาคโลหิตทั้งสิ้น จำนวน 189 ได้โลหิต จำนวน 77,950 ซีซี เป็นผู้บริจาคโลหิตรายใหม่ จำนวน 37 ราย
2. ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 42 ราย
3. ผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 38 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น