จังหวัดกาฬสินธุ์

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 11.00 น. นางกรรณิกา กองฉลาด นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ มอบหมายให้
นางระเบียบ ร่มไทรทอง รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์ พร้อมคณะฯ ร่วมกับโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุม
อำเภอหนองกุงศรี เพื่อจัดหาโลหิตใช้ในการรักษาผู้ป่วยของโรงพยาบาลในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้ง 18 อำเภอ โดยมีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศล
ร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 243 ราย จำนวน 97,200 ซีซี มีผู้บริจาคดวงตา จำนวน 5 ราย /อวัยวะ จำนวน 4 ราย เหล่ากาชาดจังหวัดกาฬสินธุ์
ได้รับความร่วมมือจากข้าราชการ นักเรียน/นักศึกษา และประชาชน ชาวอำเภอหนองกุงศรี เป็นอย่างดียิ่ง จึงขอขอบคุณไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์
จังหวัดกาฬสินธุ์