จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่  31  มกราคม 2562 นางสุภวรรณ  อมรโรจน์วรวุฒิ  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้นางนิ่มนวล ศรีวงษ์ราช
รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ ร่วมกับ โรงพยาบาลอำนาจเจริญ สาธารณสุข
จังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอหัวตะพาน ยอดผู้บริจาคจำนวน 99 ราย 44,550 ซีซี บริจาคอวัยวะ 7 ราย
บริจาคดวงตา 7 ราย บริจาคร่างกาย 7 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ