จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 30 มกราคม 2561 เวลา 09.00 น. ณ กองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ (พื้นที่ ก) อ.เมืองปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะการออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 90 ราย ได้โลหิตจำนวน 51 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 22,950 ซีซี ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจาก ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 2 รักษาพระองค์ และทหารในสังกัดเป็นอย่างดี เหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี