จังหวัดชัยภูมิ

เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2561 นางวันดี วุ่นซิ้ว นายกเหล่ากาชาดจังหวัดชัยภูมิ มอบหมายให้ที่ปรึกษาฯ และคณะกรรมการฯ ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ ณ หอประชุมอำเภอคอนสาร มีผู้ร่วมกิจกรรมทั้งหมด 237 คน ได้โลหิตจำนวน 163 ยูนิต มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย
และบริจาคอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ
จังหวัดชัยภูมิ