จังหวัดอุตรดิตถ์

เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2562 เวลา 08.30น. นายธนากร อึ้งจิตรไพศาล นายกเหล่ากาชาดจังหวัด มอบหมายให้กรรมการ/สมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดฯ ร่วมกับอำเภอลับแล นายกกิ่งกาชาดอำเภอลับแล ร่วมกับโรงพยาบาลอุตรดิตถ์ ออกหน่วยรับบริจาค ณ.ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรเมืองลับแล
ได้จำนวนผู้บริจาคโลหิต ทั้งสิ้น 143 ราย ปริมาณโลหิต 143 ยูนิต 64,350 ซีซี พร้อมนี้มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตาและบริจาคอวัยวะจำนวน 3 ราย

จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์
จังหวัดอุตรดิตถ์