จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 8 มกราคม 2562 เวลา 08.30 - 15.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย มอบหมายให้ที่ปรึกษาเหล่ากาชาด
จังหวัดเลย และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดเลย ร่วมกับกองทุนเงินกู้ยืมเพื่อการศึกษา สถานศึกษา โรงพยาบาลเลย และภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6
จังหวัดขอนแก่น ในกิจกรรม “ กยศ. รวมใจ ปันโลหิต ต่อชีวิตเพื่อนมนุษย์ ปีที่ 6 ” เนื่องในโอกาสมหามงคล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ
บดินทรเทพยวรางกูร ทรงเจริญพระชนมพรรษา 67 พรรษา ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมขุมทองวิไล มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย มีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 406 ยูนิต และมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตา 17 ราย และอวัยวะ 13 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย