จังหวัดเลย

เมื่อวันที่ 20 ธันวาคม 2561 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางกุลทรัพย์ ชื่นโกสุม นายกเหล่ากาชาดจังหวัดเลยและคณะกรรมการ ที่ปรึกษา สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดเลยร่วมกับโรงพยาบาลเลย ออกรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอนาด้วง อำเภอนาด้วง จังหวัดเลย ในโครงการ " จิตอาสา บริจาค
โลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ " มีผู้บริจาคโลหิต จำนวน 125 ยูนิต และมีผู้ประสงค์บริจาคดวงตาและอวัยวะ 3 ราย

จังหวัดเลย
จังหวัดเลย
จังหวัดเลย