จังหวัดมหาสารคาม

เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. นางวริฐา จันทรา นายกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม มอบหมายให้
นาง ดรุณี วัฒนมงคล คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดมหาสารคาม ร่วมกับกลุ่มงานคลังเลือดโรงพยาบาลมหาสารคาม
ออกรับโลหิต ณ ที่ว่าการอำเภอบรบือ มีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 233 ราย ได้โลหิต จำนวน 93,200 ซีซี บริจาคดวงตาและอวัยวะ 64 ราย

จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม
จังหวัดมหาสารคาม