จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยกรรมการ ที่ปรึกษาและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร
ออกรับบริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 147 ราย ได้โลหิตจำนวน 116 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 52,200 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 1 ราย อวัยวะ 1 ราย และร่างกาย 1 ราย ทั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้บริหาร พนักงานและเจ้าหน้าที่
บริษัทแคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นอย่างดี เหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรีจึงขอขอบพระคุณทุกท่านไว้ ณ โอกาสนี้

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี