จังหวัดกระบี่่

เมื่อวันที่่ 24 มกราคม 2562 เวลา 09.30-13.00 น. พ.ต.ท.ม.ล.กิติบดี ประวิตร ผู้ว่าราชการจังหวัดกระบี่่/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่
มอบหมายให้คณะกรรมการ ที่ปรึกษา และสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดกระบี่่ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต จำนวน 2 หน่วย ได้แก่ หน่วยที่่ 1 โรงเรียน
คลองท่อมราษฎร์รังสรรค์ อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์บริจาคโลหิต จำนวน 100 ราย ได้โลหิต จำนวน 57 ราย งดรับโลหิต
จำนวน 43 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 25,650 ซีซี หน่วยที่่ 2 โรงเรียนคลองพนสฤษดิ์พิทยา อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่่ มีผู้แจ้งความประสงค์
บริจาคโลหิต จำนวน 51 ราย ได้โลหิต จำนวน 33 ราย งดรับโลหิต จำนวน 18 ราย ได้ปริมาณโลหิต จำนวน 14,850 ซีซี มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 23 ราย

จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่
จังหวัดกระบี่่