จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอวิภาวดี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี นายวิโรจน์ เดชเกลี้ยง
นายอำเภอวิภาวดี หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประชาคม ที่ว่าการอำเภอวิภาวดี อำเภอวิภาวดี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 48 ยูนิต (คิดเป็น 16,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 16 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน
7 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี