จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. บริษัทไทย สุเคโน่ จำกัด อ.ศรีมหาโพธิ นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับ
บริจาคโลหิต ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 61 ราย ได้โลหิตจำนวน 42 ราย/ยูนิต
คิดเป็น 18,900 ซีซี แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 3 ราย อวัยวะ 3 ราย

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี