จังหวัดแพร่

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. นางศลิษา  ภิรมย์รัตน์  นายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ มอบหมายให้
นางเพ็ญศรี จันทร์ประสิทธิ์ นางนงลักษณ์ วุฒิศิริศาสตร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ คณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับ
โรงพยาบาลแพร่ออกรับบริจาคโลหิต ณ โรงเรียนพิริยาลัยจังหวัดแพร่ โดยมีผู้บริจาคโลหิตจำนวน 25 ราย ผู้บริจาคดวงตาจำนวน 22 ราย
และผู้บริจาคอวัยวะจำนวน 22 ราย

จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่
จังหวัดแพร่