จังหวัดสิงห์บุรี

เมื่อวันศุกร์ที่ 21 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 12.00 น. นายชำนาญวิทย์ เตรัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดสิงห์บุรี และนางชุลีพร เตรัตน์
นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี พร้อมคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดสิงห์บุรี ออกรับบริจาคโลหิตจากข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ประชาชนทั่วไป
ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 2 จังหวัดลพบุรี โดยมีผู้ลงทะเบียนบริจาคโลหิต จำนวน 77 ราย แต่ได้โลหิตทั้งสิ้น 66 ราย มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา จำนวน 14 ราย บริจาคอวัยวะ 11 ราย บริจาคร่างกาย จำนวน 7 ราย ณ ศาลากลางจังหวัดสิงห์บุรี อำเภอเมือง จังหวัดสิงห์บุรี

จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี
จังหวัดสิงห์บุรี