จังหวัดอำนาจเจริญ

เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2562 นางสุภวรรณ อมรโรจน์วรวุฒิ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดอำนาจเจริญ  ร่วมกับโรงพยาบาลอำนาจเจริญ  สาธารณสุขจังหวัดอำนาจเจริญ ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ หอประชุมอำเภอ
เสนางคนิคม ยอดผู้บริจาคจำนวน 202 ราย 90,900 ซีซี บริจาคอวัยวะ 8 ราย บริจาคดวงตา 8 ราย บริจาคร่างกาย 8 ราย

จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ
จังหวัดอำนาจเจริญ