จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพุธที่ 16 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานีและธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับบริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร
และพนักงาน ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่บริการลูกค้า บริษัท โฮม โปรดักส์ เซ็นเตอร์ จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 62 ยูนิต
(คิดเป็น 21,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 6 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี