จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับโรงเรียนธิดาแม่พระ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร ครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรม
ณ ห้องโสดทัศนะศึกษา โรงเรียนธิดาแม่พระ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 48 ยูนิต (คิดเป็น 16,800 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง
จำนวน 60 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 55 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 55 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี