จังหวัดขอนแก่น

เมื่อวันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.00 น. ณ หอประชุมภูผาม่าน อำเภอภูผาม่าน จังหวัดขอนแก่น ดร.สมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการ
จังหวัดขอนแก่น/นายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น มอบหมายให้ นางสุจินดา สระคูพันธ์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดขอนแก่น กรรมการ ที่ปรึกษา
คณะกรรมการ ประกอบด้วย นางมันทนา อาจแก้ว, นางทัศนีย์ สร้างการนอก ร่วมกับภาคบริการโลหิตแห่งชาติที่ 6 จังหวัดขอนแก่น โดยมีผู้บริจาคโลหิต
จำนวน 158 ราย ได้โลหิต จำนวน 63,200 ซีซี ผู้บริจาคดวงตา จำนวน 3 ราย และผู้บริจาคอวัยวะ จำนวน 4 ราย

จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น
จังหวัดขอนแก่น