จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 14 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ ห้างโคลีเซียม สุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร ลูกค้า
และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่บริการลูกค้า ห้างโคลีเซียม สุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 70 ยูนิต
(คิดเป็น 24,500 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 26 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 2 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี