จังหวัดปราจีนบุรี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. หอประชุมอำเภอเมืองปราจีนบุรี  อ.ปราจีนบุรี นางอังคณา หัตถกิจโกศล นายกเหล่ากาชาด
จังหวัดปราจีนบุรี มอบหมายให้ที่ปรึกษา กรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมกับโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร ออกรับบริจาคโลหิต
ดวงตา อวัยวะ การออกหน่วยในวันนี้มีผู้มีจิตศรัทธาอันเป็นกุศลร่วมบริจาคโลหิต จำนวน 126 ราย ได้โลหิตจำนวน 95 ราย/ยูนิต คิดเป็น 45,750 ซีซี
แสดงความจำนงบริจาคดวงตา 8 ราย อวัยวะ 5 ราย และอุทิศร่างกาย 3 ราย ทั้งนี้ ได้รับความร่วมมือจากนายนรเสฏฐ์ ศรีตะพัสโส นายอำเภอเมืองปราจีนบุรี
ข้าราชการ พนักงาน เจ้าหน้าที่ ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำท้องที่ และประชาชนชาวอำเภอเมืองปราจีนบุรีและอำเภอใกล้เคียง

จังหวัดปราจีนบุรี
จังหวัดปราจีนบุรี