จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ บริษัท สิริสินกรุ๊ป จำกัด จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตา
และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร พนักงาน
และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ พื้นที่บริการลูกค้า บริษัท สิริสินกรุ๊ป จำกัด อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 102 ยูนิต
(คิดเป็น 35,700 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 19 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี