จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันอังคารที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ อำเภอท่าฉาง จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต ดวงตาและอวัยวะ
เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญบ้าน
และประชาชนทั่วไป ร่วมกิจกรรม ณ ศาลาประ ชาคม ที่ว่าการอำเภอท่าฉาง อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 98 ยูนิต (คิดเป็น
34,300 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 39 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 1 ราย และมีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 1 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี