จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมีผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลกรุงเทพสุราษฎร์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 60 ยูนิต (คิดเป็น
21,000 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 7 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 6 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ จำนวน 10 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี