จังหวัดสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันศุกร์ที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2562 นางอุรสา จินโต นายกเหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี  มอบหมายให้ที่ปรึกษา/กรรมการ/สมาชิก
เหล่ากาชาดจังหวัดสุราษฎร์ธานี และ ธนาคารเลือด โรงพยาบาลสุราษฎร์ธานี ร่วมกับ โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี จัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิต
ดวงตา และอวัยวะ เพื่อเป็นการจัดหาโลหิตสำหรับใช้ในการรักษาผู้ป่วย ของโรงพยาบาลในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ทั้ง 19 อำเภอ โดยมี ผู้บริหาร
และเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชุม โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี ตำบลขุนทะเล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี ได้รับโลหิต จำนวน 21 ยูนิต
(คิดเป็น 7,350 ซีซี) ไม่ผ่านการคัดกรอง จำนวน 8 ราย มีผู้แสดงความจำนงบริจาคดวงตา จำนวน 2 ราย และ มีผู้แสดงความจำนงบริจาคอวัยวะ
จำนวน 2 ราย

จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จังหวัดสุราษฎร์ธานี