จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 10 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายให้
นางสาวจิติมา ศุภพิตร เลขานุการเหล่ากาชาดฯ นางสาวนงลักษณ์ อยู่คำจันทร์ เหรัญญิกเหล่ากาชาดฯ พร้อมด้วยคณะกรรมการ/ที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี ปกครองอำเภอเมือง ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิตร่วมกับธนาคารเลือด
โรงพยาบาลอุดรธานี ณ หอประชุมที่ว่าการอำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี ผู้บริจาคโลหิต 76 ราย ได้โลหิต จำนวน 30,400 ซี.ซี. ผู้แสดง
ความจำนงบริจาคดวงตา - ราย อวัยวะ - ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง
และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี