จังหวัดอุดรธานี

เมื่อวันจันทร์ที่ 7 มกราคม 2562 เวลา 09.00 น. นางมัลลิกา พุฒิชาติ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี มอบหมายคณะกรรมการและที่ปรึกษา
เหล่ากาชาดและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดอุดรธานี กิ่งกาชาดอำเภอพิบูลย์รักษ์ ปกครองอำเภอพิลย์รักษ์  ร่วมกิจกรรมออกหน่วยรับบริจาคโลหิต
ร่วมกับคลังเลือดโรงพยาบาลอุดรธานี  ณ  หอประชุมอำเภอพิบูลย์รักษ์ มีผู้บริจาคโลหิต 49 ราย ได้โลหิต จำนวน 19,600 ซี.ซี. มีผู้แสดงความจำนง
บริจาคดวงตา 4 ราย อวัยวะ 3 ราย พร้อมทั้งได้มอบใบประกาศและเข็มผู้บริจาคโลหิตให้กับผู้บริจาคโลหิตครบ 7 ครั้ง, 16 ครั้ง และ 24 ครั้ง

จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี
จังหวัดอุดรธานี