จังหวัดตรัง

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางเอื้อจิตร เจริญทรัพย์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดตรัง มอบหมายให้คณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาด
จังหวัดตรัง ร่วมกับธนาคารเลือดโรงพยาบาลตรัง ออกหน่วยรับบริจาคโลหิต ณ ศาลาประชาคม อ.กันตัง มีผู้บริจาคทั้งหมด 193 ราย ได้โลหิต
138 ยูนิต คิดเป็นปริมาณ 55,200 ซีซี.

จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง
จังหวัดตรัง